เมนูหลัก

ข่าวสาร

ประชุมรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วันที่ 6 ก.ค. 64

แชร์

เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดประชุมผู้ปกครอง ณ สถานศึกษาเหมือนดังเช่นทุกปี

จึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองรับชมการประชุมออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดยผ่านคลิปของ YouTube
ประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิชาการและรองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ดังนี้

แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
https://youtu.be/k3oq1n530WI

นางสายรุ้ง จะตุเทน
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยค่ะ
https://youtu.be/Quo5iqTkqZU

นางทิพรัตน์ มณีทัศน์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://youtu.be/DsTh2loH3oo

นายจิรานุวัฒน์ อินเที่ยง
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไปค่ะ
https://youtu.be/D7jgdFf_Lys

เราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน 
ขอบคุณค่ะ
0.45s. 0.75MB