เมนูหลัก

ข่าวสาร

SE-ED Academic Forum 2020 วันที่ 18 ม.ค. 63

แชร์


วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พร้อมด้วยครูอังคณา เผื่อนประเสริฐ และครูศิริลักษณ์ ราชครูบอล เข้าร่วมประชุม “ผู้บริหารการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ครั้งที่ ๒” ในงาน SE-ED Academic Forum 2020 งานบรรยายพิเศษ “การเรียนภาษาอังกฤษในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR” โดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) และ “วิทยาการคำนวณ และ Coding สร้างสมรรถนะเด็กไทยสู่ Thailand 4.0” โดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) งานนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี หนังสือ English Program STEM Education & Coding ข้อสอบออนไลน์วัดความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ณ ห้องราชาบอลลูนชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ จัดโดย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11

0.23s. 0.50MB