เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น - สถานศึกษา

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์2256 ก.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 25632891 มิ.ย. 64
โรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614028 พ.ย. 61
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์โครงการ "หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร" 3968 พ.ย. 61
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย จังหวัดพิจิตร และจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614038 พ.ย. 61
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ได้รับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 25613718 พ.ย. 61
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ได้รับเกียรติบัตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร4258 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.62s. 0.75MB