เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
วันคริสต์มาส Christmas Day 20197226 ธ.ค. 62
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เป็นประธานในงานกิจกรรมวันแม่ ของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประธาน คุณครู และตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมถวายพานพุ่ม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระ7913 ส.ค. 62
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จัดกิจกรรมการพับถุงกระดาษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักการแบ่งปัน และการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดภาวะโลกร้อน จากกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนจะนำ772 ส.ค. 62
วันที่ ๒๕- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์จากโครงการอบรมคุณธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โดยได้รับเมตตาจากท่านพระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมให้นัก8027 ก.ค. 62
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แพทย์หญิง ดร.วณิชชาภัทร ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จั6226 ก.ค. 62
วันที่ ๒๓- ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์จากโครงการอบรมคุณธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยได้รับเมตตาจากท่านพระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมให้นักเร7125 ก.ค. 62
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ นายจิรานุวัฒน์ อินเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ด้านบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนักเรียนและผู้ปกครองร่วมถวายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ Spotlight Sola5918 ก.ค. 62
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมกีฬาสี (Inter Game) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ การให้อภัย ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง แล7115 ก.ค. 62
การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ STEM to STEAM สำหรับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. 821 ก.ค. 62
วันพฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูทำพิธีไหวครูประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์1136 มิ.ย. 62
การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2562 10731 พ.ค. 62
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 256217528 พ.ค. 62
บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 256210728 พ.ค. 62
โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น9227 พ.ค. 62
ถวายพระพรชัยมงคล​ ในหลวง ร.109316 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
10.69s. 0.50MB