เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • นางทิพรัตน์ มณีทัศน์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ • นางสาวนงลักษณ์ สอนจิต

 • นางชะลอ เซ็นหลวง

 • นางชญานุศพัฒค์ บุญผ่อง

 • นางกัญญา ตวงสิริวัฒน์

 • นางพัชรี หมอกมืด

 • นางสาวบุญนำ สมบุญ

 • นายอภิสิทิ์ แสงคำ

 • นางสาวนุจจรี ชาญชัยวีระพันธ์

 • นางสายรุ้ง จะตุเทน

 • นายสมชาย มุตตระ

 • นางสาวนิจฉรา กะลำพัก

 • นางสาวพิไลวรรณ ช้างพุ่ม

0.38s. 0.50MB