เมนูหลัก

บุคลากร - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  • นายจักรกริสน์ คัญทัพ

    หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  • นางสาวรัชนก อินตะมะ

  • นางสาววนิดา อินโอภาส

3.14s. 0.75MB