เมนูหลัก

ข่าวสาร - Internews

หัวข้ออ่านวันที่
ผลสอบ O-NET 2566 (ป.6) 321 พ.ค. 67
กิจกรรมงาน บัณฑิตอินเตอร์ ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร 321 พ.ค. 67
การนิเทศการสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 421 พ.ค. 67
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 321 พ.ค. 67
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 321 พ.ค. 67
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
อบรมพัฒนาครู ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
เข้าค่ายพักแรม ระดัั้น ป.ต้น ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
จัดเลี้ยงปีใหม่ 2567 221 พ.ค. 67
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 25664117 ม.ค. 67
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 25664417 ม.ค. 67
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 25663517 ม.ค. 67
อบรมพัฒนาครู ประจำปีการศึกษา 25663517 ม.ค. 67
ลำดับที่ 1-15 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.55s. 0.50MB