เมนูหลัก

ข่าวสาร

การอบรมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับสากล วันที่ 10 ต.ค. 66

แชร์

วันศุกร์ที่6 ตุลาคม 2566
แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ มอบหมายให้ คณะครูอนุบาล
1.นางสายรุ้ง จะตุเทน
2.น.ส นุจรี ชาญชัยวีระพันธ์
3.นางสุทิศา เชี่ยวสุวรรณ
4.น.ส วรรณา บุญสลุด
5.น.ส.ดวงพร สุขมาก
6.นางประยูน กันกูล
7.น.ส นัฎติยา นาคลอย
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมนาหัวข้อ หลักสูตรนวัตกรรมออกแบบการเรียนรู้ STEAM EDUCATION สำหรับเด็กปฐมวัย
จัดโดยสถาบันวิจัยการเรียนรู้
ณ โรงแรมเดอะไพร จ พิษณุโลกภาพกิจกรรม


0.78s. 0.50MB