เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ศึกษาดูงาน วันที่ 10 พ.ค. 67

แชร์


วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
ดร.แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับนางชุติญา เอี่ยมดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ศึกษาดูงานเรื่อง “การประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.”
โดย ดร.แพทย์หญิงวณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์บรรยายเรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา นางสายรุ้ง จะตุเทน รองผู้อำนวยการระดับอนุบาล บรรยาย เรื่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา)นายสมชาย มุตตระ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บรรยาย เรื่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นายธงชัย วัฒนรังสฤษฎ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไป บรรยาย เรื่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ บรรยาย เรื่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ทั้งนี้ได้มีการลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กับโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญเรื่อง การร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยนายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมในพิธีลงนาม
หลังจากนั้นผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ/การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ พร้อมทั้งถามตอบข้อสงสัย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ณ ห้องประชุมภัทร โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8
ไฟล์ที่ 9
ไฟล์ที่ 10
ไฟล์ที่ 11
ไฟล์ที่ 12
ไฟล์ที่ 13

ภาพกิจกรรม


1.28s. 0.75MB