เมนูหลัก

ข่าวสาร

การตรวจติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแกนนำ ด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสูง วันที่ 31 พ.ค. 67

แชร์


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.พญ.วณิชชาภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแกนนำ ด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสูง โดยมีท่านคณะกรรมการมาทั้งหมด 4 ท่าน อาจารย์ ดร. จารุวรรณ นาตัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษา อาจารย์ ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ ดร. ธีรภัทร์ พุ่มพลอย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


1.30s. 0.50MB