เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผลสอบ O-NET 2566 (ป.6) 321 พ.ค. 67
กิจกรรมงาน บัณฑิตอินเตอร์ ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร 321 พ.ค. 67
การนิเทศการสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 421 พ.ค. 67
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 321 พ.ค. 67
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 321 พ.ค. 67
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
อบรมพัฒนาครู ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
เข้าค่ายพักแรม ระดัั้น ป.ต้น ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2566 321 พ.ค. 67
จัดเลี้ยงปีใหม่ 2567 221 พ.ค. 67
บรรยากาศวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/25671016 พ.ค. 67
ขอขอบคุณท่านพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่านนงนุช กองเต็ก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์เนื่องในวันเปิดภาคเรียน 1/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567)1316 พ.ค. 67
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25671116 พ.ค. 67
กิจกรรม INTER CAMP ปีการศึกษา 25671315 พ.ค. 67
ลำดับที่ 1-15 | 1/37 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.12s. 0.50MB