เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นายพรภวิทย์ พ่วงสุข รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นายพรภวิทย์  พ่วงสุข

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
1.48s. 0.75MB