เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ตามรอยพระยุคลบาท ครูที่ดี ประพฤติดี และมีคณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ตามรอยพระยุคลบาท ครูที่ดี ประพฤติดี และมีคณธรรมจริยธรรม  ประจำปี พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

มูลนิธิยุวสถิรคุณ
1.37s. 0.50MB