เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

รางวัลที่ได้รับ เป็นเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ. ณัฐธิดา   ว่องการไถ
ด.ญ. จันทรฺจิราวัลย์ ทุมขันธ์
ด.ญ. รัตนาภรณ์ นามโครต
ด.ญ. มณินทร   จูเมือง
ด.ญ. ศิราภร  ชำนาญเขตกรณ์

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เป็นเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.26s. 0.50MB