เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ญ.จันทร์จิราวัลย์ ทุมขันท์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ.จันทร์จิราวัลย์ ทุมขันท์

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
2.16s. 0.50MB