เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
คณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2567 816 ก.ค. 67
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรพระราชนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู นางสาวสุนิสา พยอมงาม 616 ก.ค. 67
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2567318 ก.ค. 67
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2567 (เดินขบวน)248 ก.ค. 67
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2567 (ระดับอนุบาล)208 ก.ค. 67
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567154 ก.ค. 67
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Single Sing-On และการพัฒนาครู194 ก.ค. 67
โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดฯ184 ก.ค. 67
การส่งเสริมการนำผลการทดสอบแห่งขาติ (ONET)194 ก.ค. 67
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567164 ก.ค. 67
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567184 ก.ค. 67
พิธีรับผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2567194 ก.ค. 67
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567154 ก.ค. 67
มอบผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาฯ362 ก.ค. 67
กิจกรรมสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ462 ก.ค. 67
ลำดับที่ 1-15 | 1/40 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.26s. 0.50MB