เมนูหลัก

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโรงเรียน

แชร์


ปรัชญาของโรงเรียน

นฺตถิ     ปัญญา     สมาอาภา    คำแปล  แสงสว่างแสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

สุขภาพดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจแจ่มใส ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔. สร้างจิตสานึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย และรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นาปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๕. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความตระหนัก พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๖. ครูจัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๗. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๘. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชา การตามมาตรฐานสากลตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

๙. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล

๒. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิต สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔. ผู้เรียนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย และรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นาปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๕. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

๖. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน

๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๘. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

๙. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๑๐. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สุขภาพดี   คุณธรรมเด่น   เน้นวิชาการ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนสุขภาพดี    มีคุณธรรม

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 11.34s. 0.75MB