เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น - ครู

หัวข้ออ่านวันที่
Mr.Joselito DegumaTanato รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ...4208 พ.ย. 61
Miss Maria Batoto รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ...4048 พ.ย. 61
นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 25614448 พ.ย. 61
นางประยูร กันกูล รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 25614428 พ.ย. 61
นางสาวศศิธร ธนกิจดำรงค์ รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 25614458 พ.ย. 61
นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 25614468 พ.ย. 61
นางกัญญา ตวงศิริวัฒน์ รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 25614048 พ.ย. 61
นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 25614128 พ.ย. 61
นางสาววนิดา อินโอภาส รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรอบรมวิทยากรแกนนำในระดับโรงเรียนประถมศึกษาคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา4508 พ.ย. 61
นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา" ประจำปี 25615168 พ.ย. 61
Mr.Joselito DegumaTanato รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษา 4-64498 พ.ย. 61
นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม Story telling ระดับประถมศึกษา 4-64248 พ.ย. 61
นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการอบรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรม และค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดพิจิตร4178 พ.ย. 61
นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ตามรอยพระยุคลบาท ครูที่ดี ประพฤติดี และมีคณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 25614348 พ.ย. 61
นางชะลอ เซ็นหลวง รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ตามรอยพระยุคลบาท ครูที่ดี ประพฤติดี และมีคณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 25614518 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.40s. 0.50MB