เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
คณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2567 816 ก.ค. 67
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรพระราชนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู นางสาวสุนิสา พยอมงาม 616 ก.ค. 67
อบรมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET412 ก.ค. 67
การอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด392 ก.ค. 67
นิเทศ จากหน่วยงาน ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จำกัด1032 ก.ค. 67
อบรมเชิงปฏิบัติการ : นักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning designer) รุ่นที่ 24425 มิ.ย. 67
กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ6220 มิ.ย. 67
เข้ารับฟังคำชี้แจงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ ZOOM3519 มิ.ย. 67
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25674217 มิ.ย. 67
อบรมพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยี AI3017 มิ.ย. 67
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)2812 มิ.ย. 67
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง384 มิ.ย. 67
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน514 มิ.ย. 67
สถานศึกษาคุณธรรม4731 พ.ค. 67
การตรวจติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแกนนำ ด้านการจัดการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสูง6231 พ.ค. 67
ลำดับที่ 1-15 | 1/22 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.30s. 0.50MB