เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น - นักเรียน

หัวข้ออ่านวันที่
ด.ช. คมนทิน อินชูกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ...4808 พ.ย. 61
ด.ญ. สิรภัทร พุ่มโต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ...4368 พ.ย. 61
ด.ญ. กิตติพร เหล่ามงคล ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25614618 พ.ย. 61
ด.ญ. ภคพร มะลิวงค์ ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25614558 พ.ย. 61
ด.ญ. อาภัสรา จันทร์ศิริ ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25614328 พ.ย. 61
ด.ญ. นันท์นิลิน เหลือประเสริฐ ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25615078 พ.ย. 61
ด.ช. โจชัวร์ โคบี้ ทานาโต ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25614478 พ.ย. 61
ด.ญ. มณินทร จูเมือง ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25614078 พ.ย. 61
ด.ญ.บุญญปัญญ์ พุกอิ่ม ได้รับเกียรติบัตรผ่านอบรม โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 25614468 พ.ย. 61
ด.ช.กันตภณ วัลลิภากร ได้รับเกียรติบัตรผ่านอบรม โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 25614308 พ.ย. 61
ด.ญ. สิรภัทร พุ่มโต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม Story telling4248 พ.ย. 61
ด.ญ.รัตนาภรณ์ นามโครต ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการอบรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรม และค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดพิจิตร4578 พ.ย. 61
ด.ญ.มณสิกาญ จูเมือง ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ตามรอยพระยุคลบาท ครูที่ดี ประพฤติดี และมีคณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 25614978 พ.ย. 61
ด.ญ.จันทร์จิราวัลย์ ทุมขันท์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร4398 พ.ย. 61
ด.ช.วัชรเกียรติ โอนอินทร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร4678 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.74s. 0.75MB