เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • นางทิพรัตน์ มณีทัศน์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ • นางสาวนงลักษณ์ สอนจิต

 • นางชญานุศพัฒค์ บุญผ่อง

 • นางกัญญา ตวงสิริวัฒน์

 • นางพัชรี หมอกมืด

 • นางสาวบุญนำ สมบุญ

 • นางสาวนุจจรี ชาญชัยวีระพันธ์

 • นางสายรุ้ง จะตุเทน

 • นายสมชาย มุตตระ

1.52s. 0.75MB