เมนูหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้บริหาร

แชร์


ข้อมูลผู้บริหาร

1  ผู้รับใบอนุญาตนายพีระโรจน์   ภัทรประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0-5661-3381                              E-mail  ppataraprasit@yahoo.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี

 

2  ผู้อำนวยการและผู้จัดการ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา  ภัทรประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0-5661-3381 ต่อ 13                      E-mail   wpataraprasit@yahoo.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก สาขา กุมารเวชกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาเอก สาขา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี   2544  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17  ปี

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 12.95s. 0.50MB