เมนูหลัก

บุคลากร - สภานักเรียน

สภานักเรียน

 • ด.ญ.พิชชาภา นามรักษา

  ตำแหน่งประธาน • ด.ญ.พรพิมล มัทธุจัด

  รองประธาน

 • ด.ญ.ภูษณิษา ปันเจียง

  รองประธาน

 • ด.ญ.ยอดกัลยา สาสน

  กรรมการ

 • ด.ช.สุธี กลิ่นหอม

  กรรมการ

 • ด.ช.ภูเมธ พุ่มไสว

  กรรมการ

 • ด.ญ.กัญญาณัฏฐ์ ยกให้

  กรรมการ

 • ด.ญ.ธีริศรา สุภักดิ์สร

  กรรมการและเลขานุการ

1.28s. 0.75MB