เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น - ครู

หัวข้ออ่านวันที่
นายพรภวิทย์ พ่วงสุข รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร4028 พ.ย. 61
นางสายรุ้ง จะตุเทน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการตรวจประเมินพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัย4258 พ.ย. 61
นายธนภัทร แสนยศ รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร3968 พ.ย. 61
นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร3758 พ.ย. 61
นางจามจุรี พิพัฒน์ผล รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 25613658 พ.ย. 61
นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 25614578 พ.ย. 61
นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการแกนนำเยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ ๔ ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร3468 พ.ย. 61
นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมแกนนำเยาวชนจิตอาสา ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร3738 พ.ย. 61
ลำดับที่ 16-23 | 2/2 หน้า | ทีล่ะ 15 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.11s. 0.50MB